AKÇANSA

Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları

  1. Tedarikçiler üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmayacağını taahhüt eder. Tedarikçiler Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından kabul edilen sözleşmelerde ve ülke İş Hukuku mevzuatında öngörülen istihdama katılmak için asgari yaş sınırı hususunda belirlenen tavsiyelere uyacağını kabul eder.
  2. Ödenek ve yan yardımlar, asgari ücretler, fazla mesai saatleri ve kanunla belirlenmiş diğer yan yardımlara ilişkin temel ilkeler ile uyumlu olmalıdır.
  3. Zorla çalıştırma (Angarya) veya zorunlu çalışma’nın hiçbir türü uygulanmayacaktır. İşçiler işten ayrılmakta serbesttirler.
  4. Tedarikçiler kanun’un müsaade ettiği sınırlar içerisinde işçi haklarına, örgütlenme özgürlüğüne ve işçilerin toplu sözleşme haklarına itibar etmekle mükelleftirler.
  5. İşçilere, uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılayan veya daha üstün güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanacaktır.
  1. Tedarikçi faaliyetlerini yürütürken çevreye gereken özen ve dikkati gösterecek ve yürürlükte olan konu ile ilgili bütün yasal mevzuata uyumlu davranacaktır.
  2. Sağlanacak olan bütün ürün ve hizmetler, ilgili sözleşme hükümlerinde belirtilen çevre, kalite ve güvenlik kriterlerini karşılayacak ve kullanım amaçları için güvenli olacaktır.
  1. İş dürüstlük ilkeleri içerisinde yürütülecektir. Akçansa Çimento çalışanlarının veya üçüncü kişilerin kendi görevlerini olağan şekilde yerine getirmelerini etkileme kastı ile herhangi bir Akçansa çalışanına ve/veya üçüncü kişilere hiçbir şekilde ödeme, hizmet, hediye, eğlence veya başkaca menfaatler sağlanması teklif edilmeyecek ve/veya sağlanmayacaktır.
  2. İnsan haklarına uygun olarak hareket edilecektir. İşçiler hiçbir şekilde taciz veya ayrımcılık içeren davranışlara maruz bırakılmayacaktır. Cinsiyet, etnik köken, renk, din ve mezhep, cinsel eğilim, özür veya yaş sınırlı olmamak ile birlikte taciz ve ayrımcılık yasağı kapsamındadır.

Tedarikçiler kendi tedarikçilerinin işbu Tedarikçi iş ahlakı kurallarının ilkelerine bağlı şekilde davranmalarını talep etme hususunda sorumlu olup ve kendi tedarik zincirleri içerisinde bu ilkelere bağlı olunduğunu tespit ve teyit ederken, gereken özen ve itinayı gösterecektir.