Gelecek için
sorumlu çalışma

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresel Sürdürülebilirlik

Akçansa, faaliyetlerini sürdürürken çevresel ayak izinin azaltılmasını en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir. Bu amaçla uzun yıllar tüm tesislerinde enerji verimliliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak, enerjiyi temiz kaynaklardan elde etmek, sera gazı ve diğer kirletici hava emisyonlarını azaltmak, su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak su tüketimini sınırlandırmak, döngüsel ekonomi bakış açısıyla geri kazanım oranlarını artırmak, sıfır atık anlayışı ile etkin bir atık yönetim hiyerarşisini tüm sahalarda uygulamak ve biyoçeşitliliği koruyarak etkileri en aza indirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Çevresel etkilerin yönetilmesi amacıyla tüm fabrika ve tesislerde etkin olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Şirketimiz, Büyükçekmece fabrikası ile 2018 yılında Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi’nin (KGS) gerçekleştirdiği bağımsız denetimi başarıyla tamamlayarak Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) tarafından verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikasını Türkiye’de ilk alan çimento şirketi olmuştur. Çanakkale fabrikamız ise 2020 yılında aynı sertifikayı altın seviyede almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk fabrika olmuştur. Ardından Büyükçekmece fabrikamız da sertifikasını bu seviyeye taşırken, Akçansa olarak 2 fabrikasıyla bu sertifikaya sahip tek şirket olduk. Benzer başarıyı hazır beton tesislerimizle de sürdürerek Gebze ve Kemerburgaz hazır beton tesislerimizde de altın seviye belgelerimizi koruyoruz.

İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum

Akçansa, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını stratejik yönetim süreçlerinde belirlediği risk ve fırsatlar doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle yönetmektedir.

Bu kapsamda Akçansa’nın iklim değişikliği ile bağlantılı risklerini yönetme anlayışı, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi, tüm ürün yaşam döngüsünde düşük karbon stratejisine göre hareket edilmesi doğrultusunda yapılandırılmaktadır.

Akçansa, iklim değişikliği ile mücadele, azaltım ve uyum konularında ulusal, uluslararası ve sektörel girişimlere aktif olarak katılım sağlamakta ve düşük karbon ekonomisine geçiş fırsatlarını izleyerek performans artırıcı uygulamalar ve iş birlikleri geliştirmektedir.
Şirketimiz, tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılmasını, iklim üzerindeki etkilerin sınırlandırılmasını, sera gazı ve diğer hava emisyonlarının azaltılmasını, çimento üretim süreçlerinde alternatif veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını ve alternatif ham maddeler kullanılarak üretim süreçlerinde kaynakların etkin yönetimini hedeflemektedir.

Akçansa, 2013 yılında 3 çimento fabrikası ve Çanakkale liman tesisini kapsayan sektörün ilk ISO 50001 belgesini almıştır. Çanakkale Fabrikası’nda 15 MW kapasiteli Atık Isı Enerjisi Geri Kazanım Tesisi ile Türkiye’ye öncülük ederek üretim sürecinde oluşan atık ısının yeniden değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Akçansa, şeffaflık anlayışı doğrultusunda 2011 yılında dahil olduğu Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) katılım sağlamaya devam etmektedir.

CDP ve diğer raporlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hava Kalitesi ve Emisyonların Yönetimi

2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında tüm temel süreçlerde oluşan emisyonlar dikkatle hesaplanarak izlenmekte ve azaltılmasına yönelik çalışmalar düzenli olarak sürdürülmektedir. Akçansa, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı ile üretim kaynaklı sera gazı emisyon salım miktarını azaltmayı hedeflemektedir. Karbondioksit gibi sera gazlarının yanı sıra eser miktarda toz, nitrojen oksit, kükürt dioksit ve diğer kirletici emisyonlar da takip edilmekte ve azaltım çalışmaları yürütülmektedir.

Çimento üretiminde açığa çıkan NOx, SOx, CO, TOC, Ağır Metaller, HF, HCl, dioksin ve furan gibi hava ve toz emisyonları Akçansa fabrikalarında sürekli takip edilmektedir. Tüm fabrika bacalarında bulunan SEÖS-Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri sayesinde bacalardaki toz ve yanma gazları, 7 gün 24 saat anlık olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlükleri ile birlikte izlenmektedir.

Çimento üretim aşamalarında oluşan toz emisyonları, mevcut en iyi teknik olan torbalı filtreleme sistemleri ile önlenmektedir. Tüm fabrikalarımızda bulunan Katalitik Olmayan Seçici Azaltım (SNCR) sistemleri ile yanma prosesinden kaynaklı NOx emisyonlarının azaltımı sağlanmaktadır.

Tüm toz ve gaz emisyonları ile ilgili tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilmekte ve sonuçları yetkili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi

Türkiye’de atıkların doğru bir şekilde değerlendirilmesi önemli seviyede gelişim alanı olan bir konudur. Büyük miktarlarda atığın sürdürülebilir yöntemlerle bertarafına ilişkin kapasite sorunlarının yanı sıra, düzenli depolama sahalarının maliyeti ve atıklardan ortaya çıkan sera gazlarının etkileri önemli boyuttadır.

Atıkların çimento fabrikalarında alternatif yakıt ve hammadde kaynağı olarak kullanılabilmesi ve klinker üretim prosesinin ‘Sıfır Atık’ prensibi ile çalışması sayesinde geri dönüşemeyen atıklar çok daha çevreci bir alternatif olarak değerlendirilebilmektedir. Oluşan atıkların neredeyse tamamı enerji geri kazanımı olarak ekonomiye kazandırılabilmektedir.

Şirket olarak daha düşük karbon emisyonuna neden olan alternatif kaynaklara odaklanarak fosil yakıt kullanımımızı düşürüyor ve sektör ortalamasının üzerinde alternatif yakıt kullanım oranımızla öne çıkıyoruz.

Şirketimizin 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında, çevresel ayak izini azaltmak, döngüsel ekonomiyi desteklemek ve bu doğrultuda alternatif ham madde ve alternatif enerji kaynaklarındaki kullanım oranlarını artırmak en öncelikli konu başlıkları arasında yer alıyor. Akçansa, alternatif yakıt kullanımının yanında, Yaşam Döngüsü Yaklaşımı doğrultusunda sürdürdüğü faaliyetleriyle alternatif ham madde kullanımını artırarak doğal kaynak tüketimini azaltıyor, operasyon bölgelerindeki katı ve sıvı atık bertarafına yönelik iş birliği projeleriyle de döngüsel ekonomiye katkısının boyutunu genişletiyor. Şirketimiz, son 5 yılda alternatif yakıt olarak kullanılan 1 milyon ton atığın depolama alanlarına gitmesini engelledi ve ekonomiye geri kazandırdı. Bu atıklardan geri kazanılan enerji 1,5 milyon kişinin günlük ihtiyacına eşdeğerdir.

Su Yönetimi

Akçansa olarak iklim değişikliğinin etkileriyle dünyamızdaki temiz su kaynaklarının azaldığının ve su riskinin gün geçtikçe arttığının bilincindeyiz. Suyu değerli ve vazgeçilmez bir kaynak olarak görüyor ve Etkin Su Yönetimi’ne öncelikli konularımız arasında yer veriyoruz.

Şirketimiz, atık su kalitesi gerekliliklerini yerel mevzuat ve izinler çerçevesinde takip etmekte, su deşarjlarının çevresel etkilerini daha da azaltmak için atık suyun da alternatif bir kaynak olduğu bilinci ile çalışmalarına devam etmektedir. Akçansa olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgelerde soğutma, yıkama, sulama, tozsuzlaştırma işlemlerinde ve evsel amaçlarda kullanılan su miktarlarını sürekli olarak izleyerek, tüketimlerin azaltılmasına yönelik eylem planları oluşturuyoruz. Şirketimiz, tesislerinde uygulamakta olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni, suyla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi için de kullanmaktadır.

Biyoçeşitlilik

Çimento üretiminde kullanılan temel hammaddeler doğrudan doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Doğal kaynak tüketimi, arazi kullanımı, maden sahalarının işletilmesi, su tüketimi, atıklar ve çimento üretiminden kaynaklanan gürültü biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdir.

Faaliyetlerin, doğal yaşamın ve toplumun devamlılığı için büyük önem taşıyan biyoçeşitlilik üzerinde kalıcı olumsuzluk yaratmamak, dahası, olumlu katkı sağlamak, Akçansa tarafından stratejik bir öncelik olarak tanımlanmış ve 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri arasında da yer almıştır.

Akçansa, kurumsal sürdürülebilirlik ile ilgili belirlemiş olduğu öncelikli alanlar kapsamında, doğal kaynak kullanımı sonucunda doğaya olan etkisini azaltmak için hammadde sahalarının geri kazandırılmasına ve rehabilite edilmesine önem vermektedir.

Şirketimiz, 2018 yılında Heidelberg Materials tarafından organize edilen ‘Quarry Life Award’ yarışmasında maden sahalarının rehabilitasyonu kapsamında yapmış olduğu ‘Bozalan Kil Maden Sahasında Yeni bir Yaklaşımla Bitkilendirme Denemesi’ adlı çalışmasıyla uluslararası ödül kazanmıştır.