Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu “Aydınlatma Metni” Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akçansa”, “Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu Sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. ve “İlgili Kişisin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.

Akçansa edindiği kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami seviyede özen göstermekte; edinilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve ilgili mevzuatlar/yönetmelikler nezdinde belirlenen kurallara ve yöntemlere uyumlu olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Akçansa, müşteri, tüketici, bayi veya çalışan, tedarikçi, iş başvurusu yapan, hizmet alan veya veren, Akçansa tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”), 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, otomatik yollar ile veya otomatik olmayan yöntemler ile kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; Akçansa olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Çalışanlarımızın verileri, 4857 sayılı İş Kanunu, 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletme ihtiyaçları nedeni ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Elde ettiğimiz, kayıt altına aldığımız, güncellenmesini sağladığımız, aktarımını sağladığımız, devraldığımız ve elde edilebilir hale getirdiğimiz kişisel verilere ilişkin işleme amaçlarımızı, sınırlarımızı ve şartlarımızı aşağıdaki şekilde belirlemekteyiz:

İşlenme şartları ve amaçlarına yönelik Akçansa Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işlenen durumlarda KVKK 4. maddesinde yer alan ilkelere önem veriyoruz:

Edindiğimiz kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin yurt içi / yurt dışına aktarılma şartları ve kişisel verilerinizin işlenme şartları ve amaçları dâhilinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, Sabancı Topluluğu Şirketleri, Heidelberg Cement grup şirketleri, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin ilgili taraflara aktarıldığı durumlarda gerekli sistemsel veya fiziksel güvenliği sağlıyor ve ilgili tarafların kişisel verilerinize aynı özeni göstermesi konusunda bilgilendirilmesini sağlıyoruz.

KVKK 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca belirlenen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak şahsen veya imkansızlık halinde, bir temsilciye noterden vekalet vererek iletebilirsiniz. Akçansa Veri Sorumlusuna yönelik gerçekleştirebileceğiniz talepleriniz kanun kapsamında;

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme olarak belirlenmiştir. İlettiğiniz talebin niteliğine göre Akçansa talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.