Gelecek için
sorumlu çalışma

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Akçansa’da Sürdürülebilirlik

Akçansa için sürdürülebilirlik; sosyal, çevresel, ekonomik boyutlarıyla yönetim anlayışını, çalışma kültürünü ve gelecekteki varlığını şekillendiren ana stratejik unsur olarak konumlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Akçansa’nın sürdürülebilirlik stratejisi, Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) ile ilişkilendirilen tüm riskleri etkin bir şekilde yönetirken, toplum için yaratılan değeri en üst seviyeye çıkarmaya ve daha entegre, dijitalleştirilmiş ve verimli süreçlerle uzun vadede fırsatları başarıyla değerlendirmeye dayanmaktadır.

Şirketimiz sürdürülebilir gelecek yolculuğunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını pusula olarak kabul etmektedir. Akçansa ayrıca Çevresel, Sosyal, Yönetişim ilerlemesini paylaşmak için UNGC’ye olan bağlılığı ve sürdürülebilirlikle ilgili küresel beyan standartlarını ana araçları olarak görmektedir.

Akçansa, bu temel değerleri referans alarak 6 stratejik odak alanda ‘Anahtar Performans Göstergeleri’ni içeren 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini belirlemiştir.

Sürdürülebilirliğin Yönetimi

Akçansa’da sürdürülebilirlik stratejisi ve performansı en üst düzey yönetim organı olan Yönetim Kurulu seviyesinde sahiplenilir. Yönetim Kurulu, şirketin belirli aralıklarla gözden geçirilen sürdürülebilirlik öncelikleri doğrultusunda bu alandaki vizyonunu, stratejisini, politikalarını, risk ve fırsatlarını tanımlar ve onaylar. Sürdürülebilirlik ile ilgili tüm faaliyetler Yönetim Kurulu’nun yetkilendirmesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilir. Sürdürülebilirlik stratejisinin şirket stratejisi ile entegrasyonundan ve uygulanmasından sorumlu organlar ise Sürdürülebilirlik İcra Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Çalışma Grupları ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü’dür.

Bilgi akışının bütünlüğü, sürdürülebilirlik ilkelerinin kurumun tüm yönetim faaliyetleri ile entegrasyonu, risk ve fırsatların yönetimi ile sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için gerekli uygulamaların geliştirilmesi sürdürülebilirlik yönetim yapısındaki komiteler ve çalışma grupları ile sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Müdürlüğü görevleri arasında tüm kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sürdürülebilirlik yönetim yapısı içerisinde koordinasyonunun sağlanması, sürdürülebilirlik ve ÇSY konularında iç ve dış sürdürülebilirlik iletişiminin uygun şekilde gerçekleştirilmesi, raporlama dönemlerinde çalışmaların koordine edilmesi, kurum içerisinde sürdürülebilirliğe yönelik farkındalık faaliyetleri ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal, uluslararası ve uluslarüstü sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde şirketin temsil edilmesi yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik Departmanı ve Çevre Yöneticiliği, Akçansa’nın iklimle ilgili risk yönetiminde kilit rol oynamaktadır ve şirketin tüm faaliyetlerinde iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik eylemlerin koordinasyonundan sorumludur.

Tablo için tıklayınız.

Paydaş Diyaloğu

‘Türkiye’nin yarınları için üretiyoruz’ anlayışıyla içinde bulunduğu toplumu kapsayacak şekilde değer yaratan çalışmalara imza atan Akçansa, tüm paydaşlarıyla sürekli diyalog halinde yer almaktadır. Şirketimiz, paydaşlarından gelen talep, görüş ve öneriler doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik performansı hakkında şeffaf bildirimlerde bulunmakta ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Akçansa’nın faaliyet gösterdiği ekosistemde yer alan paydaşları; çalışanlar, hissedarlar, yatırımcılar, bayiler, tedarikçiler, müşteriler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, komşu kuruluşlar, ürünlerin son kullanıcıları, çalışan aileleri, yerel halk, medya, üniversiteler ve fikir önderleridir. Şirketimiz, çalışanları için kapsayıcı, adil, eşit ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı, açık bir kurum kültürü yaratmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir kalkınmanın paydaşlarla birlikte uyum içinde çalışmakla gerçekleşebileceğine inanan şirketimiz ortak bir gelecek için komşularıyla birlikte hareket etmekte, gelişim ihtiyacı olan alanları keşfederek toplumsal fayda sağlamaktır.

Akçansa, müşterilerine katma değerli ürün ve hizmetler sunmakta, mevcut bayi ve müşteri ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni projeler hayata geçirmektedir.

Akçansa hissedarları ve yatırımcıları ile yalnızca şirketin finansal performansını değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim uygulamalarını da düzenli olarak paylaşmaktadır.

Şirketimiz tedarikçi ilişkilerinde iş ortaklığı modelini benimsemektedir. Tüm tedarikçi ve alt işverenleri ile iş ilişkilerini dürüst ve saygılı bir zeminde İş Etiği Kuralları ve Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları ile uyumlu olarak sürdürmektedir.

Akçansa İş Etiği Kurallarımız

Akçansa Tedarikçi İş Ahlakı Kuralları

Önceliklerimiz ve Hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik hedefleri belirlenirken paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine göre kapsamlı bir önceliklendirme analizi yapılmıştır. Önceliklendirme analizinin çıktıları, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerinin belirlenmesi ve 2030 yol haritasının geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.

Bu analiz sonuçları doğrultusunda etkin bir yönetim modeli oluşturmak için 6 odak alan belirlenmiştir. Akçansa 2030 Sürdürülebilirlik Yol Haritası, ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mükemmelliğe Ulaşmak’, ‘Çevresel Ayak İzimizi Azaltmak’, ‘İnovasyon ve Dijitalleşme’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘İyi Bir Komşu Olmak’, ‘İnsan, Uyum ve Şeffaflık’ odak alanları etrafında şekillendirilmiştir.

Akçansa 2030 sürdürülebilirlik hedefleri ve ilerleme durumları için tıklayınız.

Akçansa 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri

Tüm değer zincirinde mükemmel bir güvenlik kültürü oluşturmaya ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmeye kararlıyız.

Hedefimiz sıfır kayıp zamanlı yaralanma ve sıfır meslek hastalığına ulaşmak. Çalışanlarımızı ve değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızı sağlık ve güvenlik konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz ile sürekli geliştireceğiz.

İklim değişikliğiyle mücadeleye, sera gazı emisyonlarını düşürmeye, hava, toprak ve su üzerindeki etkilerimizi azaltmaya kararlıyız.

CO2 emisyonlarımızı ve üretim kaynaklı hava emisyonlarımızı azaltacağız. Hedefimiz sıfır çevre şikayeti elde etmek. Çevresel performansımızı geliştirmek için yatırımlarımızı artıracağız. Tüm işletmelerde su tüketimini ekonomik ve teknolojik olarak mümkün olduğu kadar azaltmayı amaçlıyoruz. Sıfır atığa ulaşmak için mümkün olan yerlerde alternatif yakıt olarak kendi atıklarımızı kullanacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artıracağız. Maden sahalarımızda biyoçeşitlilik yönetim planları uygulamayı ve rehabilite edilen alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Müşterilerimize yenilikçi çözümler ve düşük karbonlu ürünler sunmaya ve dijitalleşme yoluyla operasyonel mükemmelliğimizi sürekli iyileştirmeye kararlıyız.

Çimentoda alternatif hammadde kullanımı ile, beton üretiminde ise kullanılan bağlayıcı malzemeleri optimize ederek klinkerin çimento ve beton ürünlerinde kullanımını azaltacağız. Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürülebilir ürünler geliştirmeye odaklayacağız. Tüm fonksiyon ve iş birimlerindeki süreçlerimizde dijital olgunluğu artırmayı hedefliyoruz. Üretim varlıklarının yapay zeka tarafından kapsanma oranını artıracağız. Dijital dönüşüm projeleri ile çimento üretiminde enerji tüketimini azaltmayı hedefliyoruz.

Geleneksel yakıtları ve hammaddeleri ikame etmek için atık gibi alternatif kaynakların sürekli kullanımı yoluyla doğal kaynakları korumaya kararlıyız .

Gerek klinker, çimento, gerekse beton üretiminde biyokütle içerikli alternatif yakıtlar, yan ürünler veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak, doğal hammaddelerin ikame oranını sürekli olarak artıracağız.

Komşu topluluklarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklemeye ve tüm paydaşlarımızla şeffaf iletişim sağlamaya kararlıyız.

Gönüllülük faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizin sayısını artıracak ve her proje ile yaratılan sosyal etkiyi ölçeceğiz. Toplum ile şeffaf diyaloğumuzu sürdüreceğiz ve toplumsal yatırımlar yapacağız.

Uluslararası insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve çalışma standartlarına daima bağlı kalmaya ve paydaşlarımızla proaktif ve şeffaf diyalog içinde işbirliği yapmaya kararlıyız.

Benzersiz bir çalışan deneyimi yaratmaya kararlıyız. Mavi yaka dahil tüm çalışanlarımızda etik kurallarımız hakkında farkındalığı artırmayı ve uygulamaların sürdürülmesini amaçlıyoruz. Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğine öncelik veriyoruz. Hem iş gücünde hem de yedekleme hattında kadın oranını artırmayı hedefliyoruz. Değer zincirimizin tüm halkalarını etkilemek için sürdürülebilir uygulamalarımıza tedarikçi ve alt işverenlerimizi de dahil etmeyi amaçlıyoruz. Tedarikçilerimizin, alt işverenlerimizin ve diğer 3. şahısların sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Davranış kurallarımızın ötesinde sürdürülebilirlik denetimleri de dahil olmak üzere tedarikçi denetimlerini artırarak tedarikçilerimizin uyumunu gözetmeyi amaçlıyoruz.