Basın Odası

Akçansa 2021’de alternatif yakıt kullanımıyla 155 bin ton fosil yakıta eşdeğer enerji kazanımı sağladı

14.03.2022

2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürenAkçansa, ‘Artı Yaşam’ sloganıyla çevrenin korunmasından toplumsalfayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı bir çerçevede olumlu etkiyaratmaya odaklanıyor.

Şirket 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri yolculuğunun ilk yılında tümfabrikalarında alternatif yakıtları kullanarak 155 bin ton fosil yakıtaeşdeğer enerji kazanımı sağladı.

Halihazırda alternatif yakıt kullanımında yüzde 19,1 seviyesinde olanşirket, 2030 yılında bu oranı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyor. Öte yandanAkçansa, geliştirdiği düşük karbonlu ürünler ile çevresel ayak iziniazaltmayı amaçlıyor.

2010 yılında, çimento sektöründe bir ilke imza atarak 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleriniaçıklayan Akçansa, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarında gelecek 10 yılın yol haritası niteliğitaşıyan 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini paylaştı. Şirket sürdürülebilir bir geleceğe doğruçıkmış olduğu yeni yolculuğunu ‘Artı Yaşam’ sloganıyla ifade ediyor.

“Sürdürülebilir geleceğin yapı taşıyız”

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “2030Düşük Karbon yol haritamız kapsamında, alternatif hammadde ve alternatif enerjikaynaklarındaki kullanım oranlarının artırılması en öncelikli gündem maddelerimiz arasındabulunuyor. Kendimizi, ‘Sürdürülebilir geleceğin yapı taşı’ olarak konumlandırıyoruz. Akçansaolarak alternatif yakıtların kullanımında önemli bir birikime sahibiz. Benimsemiş olduğumuzdöngüsel ekonomi yaklaşımımız doğrultusunda fabrikalarımızda yılda ortalama 500 bin tonunüzerinde atığın geri kazanımını sağlıyoruz. Alternatif yakıt kullanımında yüzde 19 seviyesi ilesektör ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Öte yandan her yıl yaklaşık 80.000 m 3 yağmursuyunu toplama havuzlarımızdan geri kazanıyoruz. Bu miktar, 351 bin kişinin günlük suihtiyacına karşılık geliyor. Böylelikle, en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun dahaetkin kullanımını destekliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir ürünler ile geleceğe yol alıyor

Akçansa ürettiği özel ürünler ile çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. Sınıfındaüretilen ilk ve tek akredite performanslı çimento ürünü olan ve yüzde 15 daha az emisyonsağlayan Solidcem,Galataport projesinde zemin güçlendirici olarak kullanıldı. 1803 Betonürününde ise, alternatif hammadde kullanımı ile ürünün çevreye olan etkisi standart ürünekıyasla yüzde 55 oranında azaltıldı. Kurum, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kullandığı SmartBeton ürünü ile betona yerleştirdiği akıllı sensör aracılığıyla beton dayanımını anlık takipedebiliyor.

Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen hedefler

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sera gazı salımını azaltmak için sorumluluküstlenen Akçansa, karbon ayak izini düşürmeye odaklanıyor. Akçansa’nın hedefindealternatif yakıt kullanımını yüzde 35, biyokütle kullanımını ise yaklaşık 2 kat artırarak yüzde12’ye yükseltmek bulunuyor.Şirketin faaliyetleri doğrultusunda meydana gelen sera gazı yoğunluğu 2017- 2021 yıllarıarasında yüzde 27 azalırken, enerji verimliliği projeleriyle de önceki döneme oranla enerjitasarrufu yüzde 64 oranında artış sağladı. Akçansa, tüm fabrikalarında alternatif yakıt oranınıartırmaya odaklandı ve böylece atıktan geri kazanılan enerji oranında geçen yıla göre yüzde25 artış kaydedildi. 2030 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji kullanım oranınınyüzde 22 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.Akçansa, 2030 yılına kadar, toplam ürettiği ton ürün başına karbon emisyonunu 649 kg/tseviyesine düşürmeyi, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların tamamını yüzde 100 gerikazanmayı ve su tüketimini yüzde 13 azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir dünya için dijital çözümler

Akçansa sahip olduğu sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında dijital dönüşüm alanındabelirlediği hedeflere ulaşmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2030’a uzanansürdürülebilirlik yolculuğunda otonom üretim ile faaliyet gösteren tesis sayısını yükseltmeyi,altyapı iyileştirmeleri ile uzaktan çalışabilirliği artırmayı, üretim sürecindeki dönüşümler ileenerji maliyetlerini optimize etmeyi ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile yapılan dijital ikizakademik çalışmalarına endüstriyel desteğini sürdürmeyi hedefliyor.

‘İyi bir komşu olmak’ öncelikli hedefler arasında

Akçansa, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde, ‘iyi bir komşu olmak’ anlayışı ile toplumun herkesiminin ihtiyaçlarını önemsiyor ve yaşam kalitesini yükseltmek, daha güvenli ve refah dolubir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor.Şirketin hayata geçirdiği tüm çalışmaların merkezinde ‘insan’ bulunuyor. Akçansa, ToplumsalCinsiyet Eşitliği konusuna da hassasiyetle yaklaşırken, bu kapsamda Cinsiyet EşitliğiPolitikasını güncelleyerek tüm çalışanlarıyla paylaştı. İş yapış şekillerini geliştirmek ve insankaynağını ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatmak amacıyla “Future of Work” (İşin Geleceği)projesini uygulamaya alan Akçansa, çalışanlarının ihtiyaç duydukları gelişim fırsatları içinöncü uygulamalar hayata geçiriyor.Kurum ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunu da en öncelikli konu başlıkları arasındadeğerlendiriyor. Hem çalışanları hem alt işverenleri için iş sağlığı ve güvenliği kültürünügüçlendirmek için faaliyetlerini sürdüren Akçansa, 2030 için ‘Sıfır Kaza’ hedefiyle geleceğeyol alıyor.