İklim ve Çevrenin Korunması

Akçansa, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını stratejik yönetim süreçlerinde tespit edilen risk ve fırsatlar doğrultusunda, kısa ve orta vadeli hedeflerle yönetmektedir. Bu çerçevede Akçansa’nın iklim değişikliği riskleri yönetimi anlayışını, faaliyet süreçlerini iyileştirerek ve yeni ürünler geliştirerek ürün yaşam döngüsünün tamamında düşük karbon stratejisine uygun hareket etmek, yerel ve uluslararası inisiyatiflere katılım gösterme çalışmalarını şekillendirmektedir.

Dolayısıyla Akçansa, öncelikli olarak tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılmasını, kirletici emisyonların azaltılmasını, çimento üretim süreçlerinde alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını ve ürün içeriklerinde alternatif hammadde kullanılmasıyla ürünlerin emisyon etkilerinin azaltılmasını hedefler. Ulusal, uluslararası ve sektörel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele inisiyatiflere katılarak bir taraftan performans artırıcı uygulamalar ve işbirlikleri geliştirilirken diğer taraftan oluşan düşük karbon ekonomisi fırsatlarından faydalanma olanakları geliştirilmektedir.

Akçansa iklim değişikliği ile mücadele politika ve uygulamalarını belirlerken Kyoto Protokolü, Uluslararası İklim Zirvesi çıktıları ve bunlarla paralel girişimlerin ilkelerini göz önünde bulundurur.

Akçansa, 2011 yılında şeffaflık anlayışı doğrultusunda katıldığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye uygulamasını raporlama döneminde de devam etmiştir. İklim değişikliği stratejisi ve alınan önlemler hakkında elde edilen performansın kamuoyuna ve çok sayıda uluslararası yatırım grubuna raporlandığı uygulama kapsamında yapılan değerlendirmede Akçansa, 2015 yılında 92 puan alarak Türkiye’nin iklim değişikliği etkilerinde en şeffaf şirketleri arasında yer almıştır.

Enerji Verimliliği

Akçansa enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi adına 2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarına başlamış, 2013 yılında da 3 çimento fabrikası ve Çanakkale liman tesisini kapsayan sektörün ilk ISO 50001 belgesini almıştır.

Çanakkale Fabrikası 2011 yılında hayata geçirdiği Atık Isıdan Enerji Kazanım Projesi ile Türkiye’de sektörüne öncülük eden önemli bir enerji kaynağı tasarruf hamlesini gerçekleştirmiştir. Proje ile kurulan 15 MW kapasiteli atık ısı geri kazanım tesisi ile atmosfere bırakılan atık ısının fırınlarda tekrar kullanımı sağlanmıştır.

Atık Isı Enerji Geri Kazanım Tesisi ile Akçansa Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden “Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulama Örnekleri” arasında yer aldı.

Emisyon Yönetimi

Akçansa faaliyetleri enerji tüketimi ve ürün özelliklerinden ötürü emisyon yoğun süreçlerden oluşmaktadır. 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında tüm temel süreçlerde oluşan emisyonlar titizlikle hesaplanarak takip edilmekte, azaltım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Başta karbondioksit gibi sera gazları olmak üzere, toz, azot oksit ve kükürt dioksit ve eser miktarlarda bulunan diğer kirletici emisyonlar da izlenerek azaltılmaktadır. Değer zinciri genelinde sera gazı emisyonlarının en belirgin düzeyde oluştuğu süreç enerji tüketiminin yanında üretim sürecindeki kalsinasyon etkisinden dolayı çimento üretimidir.

Türkiye’deki sanayi kaynaklı CO2 emisyonunun yaklaşık % 10’unun çimento üretiminden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Akçansa, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek alternatif yakıt ve hammadde kullanımı uygulamalarıyla, üretimden kaynaklı emisyon miktarını düşürmeyi hedeflemektedir. Alternatif yakıt tüketimi enerji tüketiminde yurtdışına bağımlılığı düşürmenin yanında enerji tüketimine bağlı emisyonların düşürülmesinde dünya çapında en çok kabul gören uygulamadır. Çimento üretiminde en yoğun emisyonun oluştuğu süreç klinker üretimidir. Enerji tüketiminin yanında süreç içinde gelişen kimyasal reaksiyonlar dolayısıyla da CO2 oluşmaktadır. Bu etkinin azaltılmasının en etkili yöntemi ise nitelikli alternatif hammadde kullanımıyla çimento kompozisyonu içinde bulunan klinker oranının düşürülmesidir. Enerji verimliliğinin yanında, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, Akçansa’nın sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik stratejisinin temelini oluşturmaktadır.

Alternatif Yakıt Kullanımı

Çimento sanayi çok yüksek derecede ısıl enerji ihtiyacının karşılanmasında geleneksel olarak fosil yakıt kullanmaktadır. Ancak fosil yakıtların tüketimi, kıt olan bu kaynakların tükenmesi ve yüksek emisyon değerlerinden kaynaklanan iklim değişikliği risklerini doğurmaktadır. Türkiye özelinde düşünüldüğünde ise fosil yakıt kullanımı ekonomik açıdan dışa bağımlılığı artırmaktadır. Bu tablo karşısında çimento sektörünün ortaya koyduğu atıkların alternatif enerji kaynağı olarak kullanımı uygulaması, bir yandan çimento sektörünün enerji ihtiyacının karşılaştırmalı olarak daha düşük çevresel etkiyle karşılanmasını mümkün kılarken diğer yandan da sürdürülebilir kent yönetiminin önündeki en büyük sorun olan katı atıkların bertarafına yönelik çok etkin bir çözüm oluşturmaktadır.

Türkiye’de, özellikle de Marmara Bölgesi ve İstanbul’da, atık bertarafı sorunu daha büyük çaplı sonuçlar doğurmaktadır. Yüksek miktarlarda oluşan atığın sürdürülebilir yöntemlerle bertarafına yönelik kapasite sorunlarının yanında düzenli atık depo sahalarında atıklardan kaynaklanan metan gazı karbondioksitten defalarca tehlikeli bir sera gazıdır. Diğer taraftan atıkların çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılması yakma tesislerinden daha çevreci bir alternatif oluşturmaktadır. Zira yanma sonucu oluşan kül, bertaraf tesislerinde atık oluştururken çimento fabrikalarında hammadde olarak kullanılarak ekonomiye döndürülmektedir. Bu nedenlerle Türkiye’de önemli bir potansiyeli olan atıklardan enerji kazanımı sürdürülebilir şehirler için önemli bir çözüm yoludur.

2020 Hedefi

İklim Değişikliği ile Mücadele
Hedef Tanımı Anahtar Performans Göstergesi Hedef
2020
Çimento Fosil yakıtların kullanımının azaltılması Atık ikame edilen yakıt oranı (ısıl değer olarak) 29%
Biyokütle ile ikame edilen yakıt oranı (ısıl değer olarak) 6,33%
Çimento klinker kullanımını azaltılması Çimentoda klinker kullanım oranı 79%
Çimento Emisyonlarının sürekli kontrolü NOx emisyonu < 800 mg/m³
SOx emisyonu < 50 mg/m³
Toz emisyonu < 10 mg/m³
Spesifik CO2 emisyonu (kg CO2/ton klinker) 830
Çimento NOx ve SOx değerlerinin Çevrimiçi İzlenmesi Çevrimiçi izleme yapılan döner fırın oranı 100%
Fabrikaların tozsuzlaştırılması Kapalı kömür stokholü oranı 100%
Üstü kapatılan klinker taşıma bantları ve klinker stokhollerinin oranı 100%
Elektrostatik filtrelerin torbalı filtreyle değiştirilmesi Farin, fırın ve çimento değirmenlerindeki torbalı filtre oranı 100%
Hazır Beton Agreganın kapalı alanlarda depolanması Agreganın kapalı alanlarda depolandığı tesis oranı 100%
Yeni mikser ve pompa kullanımını artırmak 10 yaş altında mikser ve pompa oranı 100%
Çevre şikayetleri azaltılması Şikayet oranı /yıllık 0
Agrega Kamyon tekerleği yıkama sistemi oluşturma Yıkama tesisi kurulan tesis oranı 100%
Tesis üstlerinin kapatılması Üstü kapatılan tesis oranı 100%
Çimento, Hazır Beton, Agrega Etkin Su Yönetimi Sağlamak Etkin su yönetimi için yapılan projeler ve su azaltım oranı Su tüketiminde 2013 yılına göre
% 5 azaltım sağlamak